Telefon 0532 120 50 10 – 0532 504 19 82

E-mail; ilkhanem@hotmail.com